23 Konkurs Piosenki "Wygraj Sukces" - formularz zgłoszeniowy


Formularz zgłoszeniowy

Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy tej edycji.

Przed jego wypełnieniem zapoznaj się z przykładami.

Wpisuj wszystkie dane uważnie, stosuj się do wskazówek!

Pola oznaczone kolorem czerwonym to pola obowiązkowe.

W celu poprawnego wyświetlania zawartości strony zalecane przeglądarki to Firefox lub Chrome.

Należy bezwzględnie stosować polskie litery podczas wypełniania formularza.IMIĘ:

Wpisz imię DUŻYMI LITERAMI. Prosimy NIE UŻYWAĆ ZDROBNIEŃ.

NAZWISKO:

Wpisz nazwisko DUŻYMI LITERAMI.

Rok urodzenia:

Wybierz rok urodzenia.

Telefon kontaktowy:

Wpisz numer telefonu kontaktowego, możesz podać kilka, zaznacz do kogo jest to numer.

Opiekun:

Podaj imię i nazwisko opiekuna artystycznego.

Instytucja patronująca:

w

Podaj PEŁNĄ NAZWĘ instytucji patronującej np. ośrodka kultury, szkoły itp. (w drugim polu nie zapomnij dopisać w jakiej znajduje się miejscowości.)


Korespondencja:

do uczestnika do instytucji do opiekuna

Wybierz do kogo ma przyjść pocztowe zawiadomienie o ewentualnej nominacji do eliminacji regionalnych oraz do finału.

Imię i nazwisko opiekuna:

Podaj imię i nazwisko opiekuna.

Imię i nazwisko:

Podaj imię i nazwisko osoby do kontaktu.

Nazwa instytucji:

w

Podaj PEŁNĄ NAZWĘ instytucji patronującej np. ośrodka kultury, szkoły itp. (w drugim polu nie zapomnij dopisać w jakiej znajduje się miejscowości.)

Miejscowość:

Podaj nazwę Twojej miejscowości. Jeśli w Twojej miejscowości nie ma nazw ulic dopisz na koniec numer domu a pole ulica zostaw puste.

Ulica:

Może to być równie dobrze plac, aleja czy Osiedle
(zaznacz to na początku dodając 'ul.','al.','pl.', 'Os.').

Kod pocztowy:

Np. 39-400

Poczta:

Podaj nazwę miejscowości,
w której znajduje się poczta.

Województwo:

Wybierz województwo.

Powiat:

Wybierz powiat.


Utwór obowiązkowy:

Wybierasz utwór z pośród 23 albumów Wygraj Sukces.

Utwór dowolny:

jest wśród utworów obowiązkowych nie ma go wśród nich

Wybierz czy utwórem dowolnym jest któryś z utworów obowiązkowych, czy nie.

Tytuł:

Zanim uzupełnisz to pole upewnij się, że podajesz właściwy tytuł! sprawdĽ go na okładce albumu, z którego pochodzi lub w Internecie i wpisz go co do literki DUŻYMI LITERAMI.

Autor słów:

Koniecznie sprawdĽ autora na albumie lub w Internecie; jeśli autor jest nieznany (np. piosenka ludowa) wpisz 'nieznany'; jeśli nie możesz nigdzie znaleĽć autora napisz z czyjego repertuaru pochodzi utwór; tylko w ostateczności zostaw pole puste.

Autor muzyki:

Jak wyżej.

Czas:

Np. 3,21 (użyj przecinka); jeśli nie znasz dokładnego czasu podaj przybliżony.

Tytuł:

Wybierasz utwór z pośród 23 albumów Wygraj Sukces.

Wybierz rodzaj akompaniamentu do utworu dowolnego:

Playback:


półplayback nagrany na płytę w standardzie CD-AUDIO

Zaznacz to pole, jeśli akompaniament do utworu dowolnego ma być odtwarzany z płyty CD.

Akompaniator:

Jeśli akompaniuje Ci osoba, w pierwszym polu wpisz imię i nazwisko akompaniatora, a w drugim instrument na jakim akompaniuje (żeby odblokować pola tekstowe zaznacz pole obok).

Zespół:

Jeśli akompaniuje Ci zespół (dwie do czterech osób), napisz ile osób liczy zespół i wymień instrumenty (żeby odblokować pole tekstowe zaznacz pole obok).

Chórek:

Jeśli towarzyszy Ci zespół wokalny (jedna do czterech osób), napisz ile osób liczy zespół (żeby odblokować pole tekstowe zaznacz pole obok).

Uwagi:

Jeśli chcesz dodać jakąś ważną informację, a nie ma na nią miejsca w formularzu, to umieść ją właśnie tu. To nie jest miejsce na pytania!

Zapoznałem/łam się z regulaminem konkursu 23 edycji. Wszystkie zawarte w regulaminie warunki akceptuję.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczenie danych osobowych moich uczestnika będącego pod moją opieką prawną w bazie danych Tarnobrzeskiego Domu Kultury z siedzibą: ul Słowackiego 2, 39-400 Tarnobrzeg oraz ich przetwarzanie w celu niezbędnym dla realizowanych procesów rekrutacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Jednocześnie oświadczam, że moje/uczestnika będącego pod moją opieką prawną dane podaję dobrowolnie oraz iż zostałem/zostałam poinformowany/poinformowana o nazwie i siedzibie administratora danych, celu ich zbierania, a także o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Klauzula informacyjna Dyrektor Tarnobrzeskiego Domu Kultury, jako administrator danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 roku, nr 101,poz. 926 z póĽn. zm) przetwarza powyższe dane osobowe realizując ustawowe i statutowe cele, zapewniając im pełną ochronę przez zastosowanie technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa wynikających z przepisów prawa. Osobie, której dane dotyczą , przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego uszestnika we wszystkich etapach konkursu w formie zdjęć, filmów i materiałów promocyjnych (programy, plakaty, foldery, wydawnictwa, publikacje w internecie i telewizji).

KOD Z PŁYTY:

Tu wpisz sześcioznakowy kod (numer identyfikacyjny) z płyty; bez podania poprawnego kodu formularz nie zostanie wysłany. Wielkość liter ma znaczenie.

Adres e-mail:

Podaj jeden adres e-mail na który ma być przesłane powiadomienie

Potwierdzam wszystkie dane wprowadzone przeze mnie do formularza.

Imię i nazwisko osoby zgłaszajęcej uczestnika, bądź imię i nazwisko pełnoletniego uczestnika:

Proszę wpisać imię i nazwisko osoby wypełniającej formularz.